شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسري 00:00
نشانه ها اشاره ها 00:25
شبهاي ايران 00:30
ايه ها قصه ها 02:20
دعاي عهد 04:20
فرهنگ مردم 04:35
نفس صبح 05:30
ميان برنامه 05:50
شروع شبكه(سرود جمهوري اسلامي-ذكر روز-آيه الكرسي) 06:20
قند پارسي 06:35
خبر سراسري 07:00
خبر سراسري 08:00
تنظيمي پخش 08:35
خبر استان 09:00
تنظيمي پخش 09:05
خبر استان 10:00
صداي شهر 10:15
يك نكته يك ترانه 10:30
نقش عشق 10:35
خبر استان 12:15
خبر فناوري 13:00
بر بال انديشه 13:55
خبر سراسري 14:00
شور شعر 14:45
تنظيمي پخش(انديشه) 15:05
ترانه بارون 15:10
خبر استان 16:00
تنظيمي پخش 16:10
راه رستگاران 16:35
قرار عاشقي 18:25
ساعت قرار 20:10
خبر سراسري 21:00
عناوين روزنامه 23:00
راه زندگي 23:30