شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تنظيمي پخش 02:00
فراهنگ 04:30
دعاي عهد 05:30
شروع شبكه(سرود جمهوري اسلامي-ذكر روز-آيه الكرسي) 06:20
خبر سراسري 07:00
خبر سراسري 08:00
تنظيمي پخش 08:35
خبر استان 09:00
تنظيمي پخش 09:05
خبر استان 10:00
صداي شهر 10:10
كوچه باغ راديو 11:00
تنظيمي پخش 11:05
تنظيمي پخش 11:10
سبك زندگي 11:20
خبر استان 12:15
تنظيمي پخش 12:45
يك مثل يك نمايش 12:51
يك نكته يك ترانه 13:07
بر بال انديشه 13:55
خبر سراسري 14:00
شور شعر 14:45
تنظيمي پخش(انديشه) 15:05
خبر استان 16:00
تنظيمي پخش 16:10
ساعت قرار 17:05
تنظيمي پخش 17:35
تنظيمي پخش 17:45
نگارستان 17:55
قرار عاشقي 18:25
عناوين روزنامه 20:00
افق روشن 20:05
خبر سراسري 21:00
قصه راديو 23:40