شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسري 00:00
شبهاي ايران 00:30
تنظيمي پخش 02:00
قند پارسي 04:05
قرار شاعرانه 04:30
دعاي عهد 05:30
شروع شبكه(سرود جمهوري اسلامي-ذكر روز-آيه الكرسي) 06:20
خبر سراسري 07:00
خبر سراسري 08:00
تنظيمي پخش 08:35
خبر استان 09:00
تنظيمي پخش 09:05
خبر استان 10:00
صداي شهر 10:05
اخبار باشگاه جوان 11:00
خاكي پوشان آسماني 11:05
تنظيمي پخش 11:10
يك نكته حقوقي 11:20
خبر استان 12:15
نشانه ها اشاره ها 12:25
تنظيمي پخش 12:45
راه زندگي 12:50
خبر فناوري 13:00
بر بال انديشه 13:55
خبر سراسري 14:00
شور شعر 14:45
تنظيمي پخش(انديشه) 15:05
خبر استان 16:00
تنظيمي پخش 16:10
ساعت قرار 17:05
تنظيمي پخش 17:35
راه رستگاران 17:40
تنظيمي پخش 17:45
نگارستان 17:55
قرار عاشقي 18:25
عناوين روزنامه 20:00
افق روشن 20:05
خبر سراسري 21:00
ديار نخبگان 21:35
تنظيمي پخش 22:00
سراب 22:05
كتاب شب 23:40