شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبرسراسري 00:00
شبهاي ايران 00:30
حديث دل 02:00
ايه ها قصه ها 02:20
ترتيل قران كريم 04:30
نشانه ها اشاره ها 06:00
شروع شبكه(سرود جمهوري اسلامي-ذكر روز-آيه الكرسي) 06:20
قند پارسي 06:40
خبر سراسري 07:00
خبر سراسري 08:00
تنظيمي پخش 08:35
خبر استان 09:00
تنظيمي پخش 09:05
خبر استان 10:00
صداي شهر 10:10
كوچه باغ راديو 11:00
خبر استان 12:15
نشانه ها اشاره ها 12:25
تنظيمي پخش 12:45
خبر فناوري 13:00
بر بال انديشه 13:55
خبر سراسري 14:00
شور شعر 14:45
تنظيمي پخش(انديشه) 15:05
خبر استان 16:00
تنظيمي پخش 16:10
نمايش كوتاه 16:30
راه رستگاران 16:35
حليه القران 16:45
تنظيمي پخش 17:45
نگارستان 17:55
چراغستان 18:05
قرار عاشقي 18:25
خبر سراسري 21:00
دعاي افتتاح 21:40
عناوين روزنامه 23:00
راه زندگي 23:30
گلبانگ معرفت 23:40