شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
برای اقدام 01:47
مستند5 02:53
بازپخش سریال 03:15
شادمانه 03:43
اذان صبح 04:31
اذان صبح به افق یزد 04:50
شگفتیهای خلقت 05:15
سرودجمهوری اسلامی 06:00
مستند داستان حیات 07:00
آبروی محله 08:30
دانستنیها 09:10
تکرار سریال 11:30
خبرنیمروزی 13:30
سینمایی تکرار 13:42
انیمیشن پیامبران (تکرار) 16:08
خبرعصرگاهی 16:45
اذان مغرب به افق یزد 18:10
سریال 19:55
خبرشامگاهی 20:45
نارنجستان 21:15
خبرشبانگاهی 22:45
آن روزها 22:59
سینمایی 23:15