شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستندخارجی 01:00
پزشک شما (تکرار) 01:30
طنزپیشگان 02:00
سریال 03:00
اذان صبح به افق یزد 04:43
زیارات 04:50
روح الغزل 05:00
دانستنیها 05:30
مستند کوتاه 05:45
سرودجمهوری اسلامی ایران 06:00
آن روزها 06:15
چهار سوی علم 06:30
کافه هنر 07:15
شکرستان 07:30
طنزپیشگان 08:00
مستند 08:30
انیمیشن 09:00
روایت رهبری 10:00
انیمیشن 10:45
تکرار سریال 11:00
زیارت حضرت امیر 12:00
اذان گاهی 12:50
حدیث کساء 13:00
آن روزها 13:20
آبروی محله 13:30
سینمایی (بازپخش) 14:00
سینمایی 15:30
حرف اخر 16:00
مستند 16:45
سینمایی 17:00
دعای سمات 17:20
محرمانه خانوادگی 18:30
روایت رهبری 19:15
اذان گاهی 19:50
اخبار شامگاهی 20:00
اذان مغرب به افق یزد 20:05
خبر 20:15
باورزش 21:30
مستند(تولیدی) 22:00
اخبار شبانگاهی 23:00
سینمایی 23:30