شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
آيه ها قصه ها 02:20
من نباید زنده باشم 02:49
بازپخش سریال 03:15
زیارت جامعه کبیره 04:29
اذان صبح به افق یزد 04:50
شگفتیهای خلقت 05:15
سرودجمهوری اسلامی 06:00
مستندبه دام افتاده 07:02
دانستنیها 09:10
تکرار سریال 11:30
اذان ظهر به افق یزد 12:05
خبرنیمروزی 13:30
شادمانه 13:41
خبرعصرگاهی 16:45
ایستگاه زمان 17:05
اذان مغرب به افق یزد 18:10
سریال 19:55
خبرشامگاهی 20:45
نارنجستان 21:15
خبرشبانگاهی 22:45
آن روزها 22:59
مستندکوتاه 23:04
سینمایی 23:15