شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی یتیم خانه ایران 00:00
رصد 01:30
سریال بازگشت 03:00
مناجات حضرت امیر 04:02
حدیث کساء 04:07
زیارات 04:16
اذان صبح به افق یزد 04:30
دعای توسل 04:31
کلام بزرگان 05:00
مواهب 05:22
نیمه پنهان ماه 05:29
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
امروز روز توست 06:03
آن روزها 06:15
مستند داستان حیات 06:30
انیمیشن با خانمان 07:30
سلام زندگی(زنده) 08:00
حرف آخر 10:14
به افق بهشت 11:05
اذان ظهر به افق یزد 11:41
امروز روز توست 12:04
خونه زندگی(باز پخش) 12:10
آن روزها 13:24
خبر نیمروزی 13:30
سینمایی یتیم خانه ایران 13:57
حرف آخر 15:33
شکوفه ها 16:00
امروز روز توست 16:43
خبر 16:45
آیینه ذکر(زنده) 17:00
کنکور آسان است 17:05
اذان مغرب به افق یزد 17:49
خونه زندگی 18:00
امروز روز توست 18:10
خونه زندگی 18:18
اخبار شامگاهی 20:03
سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 20:31
سریال بازگشت 20:32
و اما امشب 21:30
مستند 22:20
امروز روز توست 22:58
اخبار شبانگاهی 23:00
سینمایی هفتادو سومین نفر 23:30