شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
اذان ظهر 00:51
خنده بازار 02:00
تکرار سریال 03:00
دعای توسل 04:30
اذان صبح به افق یزد 04:53
سرودجمهوری اسلامی 06:00
انیمیشن 07:00
خنده بازار 07:15
مستندکوتاه خارجی 08:00
آن روزها 08:20
یادگاری 08:30
انیمیشن 09:00
تکرار سریال 10:30
دانستنیها 10:45
آن روزها 13:20
خبر 13:30
سینمایی 13:45
خبر 16:45
یادگیری برتر 17:45
اذان مغرب به افق یزد 19:44
خبرشامگاهی 20:00
سریال 20:30
خبرشبانگاهی 23:00
آن روزها 23:15
سینمایی 23:30