شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
مستندمراکز 02:30
تکرار سریال 03:00
زیارت 04:00
اذان صبح به افق یزد 04:20
در مسیر تعالی 05:40
سرودجمهوری اسلامی 06:00
انیمیشن 07:00
مستندکوتاه 07:30
تکرار سریال 10:45
اذان ظهر 11:45
مستندخانه های قدیمی 12:50
خبر 13:30
سینمایی 13:45
خبر 16:45
سفری دیگر 17:00
اذان مغرب به افق یزد 18:07
وزرا 19:15
خبرشامگاهی 20:00
سریال 20:30
خبرشبانگاهی 23:00
سینمایی 23:30