شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
نغمه های ماندگار 00:42
سریال مرد 2هزارچهره 02:40
مستند به دام افتاده 02:55
حدیث شریف کساء 04:41
اذان صبح به افق یزد 04:50
شگفتیهای خلقت 05:15
سرودجمهوری اسلامی 06:00
افسانه موزه ها 06:40
مستند 5 07:02
ستارگان 08:35
دانستنیها 09:10
کرم گیاهی 09:17
سریال مرد2 هزارچهره 12:00
اذان ظهر به افق یزد 12:05
تکرار سریال 12:25
کرم گیاهی (تکرار) 13:15
خبرنیمروزی 13:30
سینمایی تکرار 13:42
خبرعصرگاهی 16:45
گرم گیاهی 17:07
اذان مغرب به افق یزد 18:10
سریال مرد 2هزارچهره 19:20
خبرشامگاهی 20:45
پارک علم وفناوری 21:02
خبرشبانگاهی 22:45
سینمایی 23:15