شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
نغمه های ماندگار 00:42
برای اقدام 01:47
مستند به دام افتاده 02:55
بازپخش سریال 03:15
اذان صبح 04:31
حدیث شریف کساء 04:41
اذان صبح به افق یزد 04:50
شگفتیهای خلقت 05:15
سرودجمهوری اسلامی 06:00
ستارگان 08:35
دانستنیها 09:10
تکرار سریال 11:30
خبرنیمروزی 13:30
سینمایی تکرار 13:42
خبرعصرگاهی 16:45
گرم گیاهی 17:07
اذان مغرب به افق یزد 18:10
سریال 19:55
خبرشامگاهی 20:45
نارنجستان 21:15
خبرشبانگاهی 22:45
آن روزها 22:59
سینمایی 23:15