شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
تکرار سریال 02:30
مستندمراکز 03:15
زیارت 03:45
اذان صبح به افق یزد 04:15
مستند علما 05:45
سرودجمهوری اسلامی 06:00
عصرخمینی 06:15
انیمیشن 07:00
مستندکوتاه خارجی 07:30
انیمیشن 09:15
تکرار سریال 11:00
اذان ظهر 12:50
خبر 13:30
سینمایی 13:45
خبر 16:45
انیمیشن 17:45
مستندکوتاه خارجی 18:15
خبرشامگاهی 20:00
اذان مغرب به افق یزد 20:15
سریال 20:30
سریال 21:15
خبرشبانگاهی 23:00
سینمایی 23:30