فرکانس هاي پخش صدا

  فرکانس
صدا ( Radio ) FM استاني-رادیو یزد 94 ( MHz )
شبکه جوان 88
شبکه ورزش 92
شبکه معارف 96
شبکه عربي -
شبکه پيام 104
شبکه ورزش 92
 
FM سراسري راديو ايران 90 ( MHz )
سراسري قرآن 100
سراسري فرهنگ 106
  مشخصات
ماهواره ( Satellite ) Name

 

badr 26

 

Frequency Rate 12283
Symbol Rate 30000
FEC 7/8
Polarization v
  کانال
ديجيتال (Dijital) 15 شبکه راديويي (UHF-34)
 
1 شبکه راديويي (UHF-40)
 

 

سایر فرکانس ها