امروز امیر در میخانه تویی تو

امروز امیر در میخانه تویی تو
                       فریادرس  این  دل دیوانه  تویی تو
  مرغ دل مارا که به کس رام نگردد
                      آرام تویی  دام تویی  دانه تویی  تو
  آن مهردرخشان که به هرصبح بتابد
                    از روزن این خانه به کاشانه تویی تو
  آن وردکه زاهد به همه شام وسحرگاه
                    بشمارد با سبحه صد دانه   تویی تو
  آن باده که شاهد به خرابات مغان نیز
                    پیمودبه جام و خم و میخانه تویی تو
  آن غل که ز زنجیر سر زلف نهادند
                     بر پای دل عاقل  و  دیوانه   تویی تو
  ویرانه بود هر دو جهان نزد خردمند
                گنجی که نهان است به ویرانه تویی تو
  در کعبه و بتخانه بگشتیم بسی ما
                   دیدیم که در کعبه و بتخانه  تویی  تو
  بسیار بگوییم و چه بسیار بگفتیم
             کس نیست به غیرازتودراین خانه تویی تو
  یک همت مردانه دراین کاخ ندیدیم
                آن  را  که  بود  همت  مردانه  تویی  تو
                              
                      حاج میرزا حبیب خراسانی