رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

آموزش شیوه های نوین کشاورزي در سه هنرستان استان یزد - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگز اری صدا وسیما مرکز یزد ،


کاشت گياهان دارويي ، گلهاي تزئيني وآبياري نوين از جمله این شیوه های نوین اعلام شد.

به گزارش خبرگز اری صدا وسیما مرکز یزد ،

معاونت آموزش متوسطه آموزش وپرورش ناحيه2 یزد گفت: هنرستان کاردانش اکبرزاده اولين آموزشگاه  کشاورزي درشهريزد است که توانسته علاوه برآموزش کشاورزي دررشته هاي گياهان دارويي ، گلهاي تزئيني وآبياري نوين هم قدم هاي مفيدي بر دارد
کهدويي افزود: توسعه اين هنرستانها در کشور هدف دار بوده وهر کدام از اين دانش آموزان در آينده يک کار آفرين خواهند شد ومی توانند دهها نفر را زير پوشش خود قرار بگيرند وبادانش روز کشارزي نوين رادر کشور رونق دهند.
ارجمند  معاونت آموزش متوسطه آموزش وپرورش استان هم گفت : تلاش داريم تا پايان برنامه ششم 50درصد از دانش آموزان پايه نهم را به رشته هاي مهارتي هدايت کنيم. واين تاثير بسزايي در اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی اشاره کرد :در حال حاضر 3هنرستان کشاورزي در شهرستانهاي خاتم وبها باد و يزد در این زمینه فعال است .