مجری و گوینده

نام: امید
فامیل: حسین مرشدی
متولد 61/4/27
بچه خاک پاک ایران یزد عزیز
لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی
اگه خدا قبول کنه(باخنده)
مجری،گزارشگر،ورزش نویس،برنامه ساز..