برنامه برق و زندگی با مشارکت شرکت برق منطقه ای استان یزد و با هدف معرفی فعالیت های این شرکت و همچنین بیان راهکارهای مصرف صحیح برق تولید می شود.این برنامه روزهای پنج شنبه رأس ساعت 10:10 به مدت 20 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

برنامه برق و زندگی با مشارکت شرکت برق منطقه ای استان یزد و با هدف معرفی فعالیت های این شرکت و همچنین بیان راهکارهای مصرف صحیح برق تولید می شود.این برنامه روزهای پنج شنبه رأس ساعت 10:10 به مدت 20 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

 

برنده مسابقه :

طاهره مبارکی