برنامه راهبران یزد با مشارکت سازمان حمل و نقل و پایانه های استان یزد و با هدف كاهش تصادفات و حوادث جاده اي و همچنین ارتباط نزديك بين مردم و مسئولين این سازمان تولید می شود.این برنامه روزهای سه شنبه رأس ساعت 13:10 به مدت 35 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

برنامه راهبران یزد با مشارکت سازمان حمل و نقل و پایانه های استان یزد و با هدف كاهش تصادفات و حوادث جاده اي و همچنین ارتباط نزديك بين مردم و مسئولين این سازمان تولید می شود.این برنامه روزهای سه شنبه رأس ساعت 13:10 به مدت 35 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

برنده مسابقه :

احمد سعادت