برنده مسابقه برنامه رادیویی ماه خوش بندگی هفته سوم اردیبهشت ماه

برندگان مسابقه :

انسیه دهقانی

محمد ابوالحسنیان