برندگان مسابقه برنامه پنج دری؛ هفته اول آبان ماه حجت کریمی علی محمد رمضانی

برندگان مسابقه :

حجت کریمی

علی محمد رمضانی