برنامه تب و تاب با ساختار مسابقه روزهای پنج شنبه رأس ساعت 16:20 به مدت 15 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود. برنده ماسبقه: آقای منصور ترابی

تب و تاب

برنامه تب و تاب با ساختار مسابقه روزهای  پنج شنبه رأس ساعت 16:20 به مدت 15 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

تب و تاب در راديو يزد چند سالی است كه هر هفته پنجشنبه ها مهمان مردم خونگرم يزد است . مسابقه اي كه دو گروه شركت كننده ازسازمانها/ ادارات/شركتها/ ونهادها دارد و بخشهاي مختلفي چون: پاسخ به بيشترين سوالات در مدت دو دقيقه - يزد شناسي - انتخاب پاكت شانس يا سوال هوش و سوال تشريحي از محل خدمت شركت كنندگان دارد.

 مسابقه راديويي تب و تاب با حضور چهار نفر از كاركنان اداره هاي دولتي و خصوصي تهيه و توليد مي شود . اين برنامه درهفت محور مجزا از قبيل تاريخ ، هنر ، جغرافيا ، ورزش، كامپيوتر ، علوم تجربي و معارف برحسب انتخاب هر گروه مطرح مي شود . از ديگر آيتم هاي اين برنامه يزد شناسي و دو سوال تخصصي در مورد هر اداره يا ارگان را مي توان نام برد .

عوامل برنامه :

تهيه كننده : نسرين وافي

دستيار برنامه : ريحانه دشتي

صدابردار: صدابرداران توليد

مجري : ناهيد فرجي