برندگان مسابقه : مریم زارع زاده فاطمه محرابی محمد صادق ماریه محسن شعربافیان

برندگان مسابقه :

مریم زارع زاده

فاطمه محرابی

محمد صادق ماریه

محسن شعربافیان