جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

برندگان مسابقه ترتیل قران - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان مسابقه ترتیل قران

برندگان مسابقه جزء بیست و یکم :

صدیقه میرجلیلی - آتنا افخمی - اکرم افخمی - محمد عرفان حاجی حسینی - ساجده جلیلی

برندگان مسابقه جزء بیست و دوم :

اعظم کوچکی - وحید افخمی - علی تفکری - فاطمه فتاحی - فاطمه بابائی 

برندگان مسابقه جزء بیست و سوم :

مریم سلطانی - فاطمه احمدی- محمد صالح شاطری

برندگان مسابقه جزء بیست و چهارم :

سید محمد عرفان فر- سید ابوالفضل طبائی- نرجس باقرزاده - زهره افخمی - بتول خرسندی

برندگان مسابقه جزء بیست و پنجم :

امیرحسین مهدی علیخانی- سعیده دهقان - ابوالفضل حاتمی مجومرد- میتراالسادات حیدری -حبیب اله کارگر