برندگان مسابقه پیامکی برنامه ماه مهربانی :

برندگان مسابقه پیامکی برنامه ماه مهربانی :


 
 
◀️ابوالفضل توکلی
◀️اعظم اسعدی
◀️علی افخمی
◀️مهدی روزبهان
◀️محمود مجیدی
◀️نارینگل لایق
◀️ندا همتی
◀️فرشته دهقان
◀️سیدعباس میرشمسی
◀️معظمه توکلی