Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

برگزاری شورای سیاست گذاری هیئت ورزشهای همگانی استان یزد

با حضور وحیدرضا خباز زاده یزدی رئیس هیئت ورزش های های همگانی استان یزد، عباس الوانساز رئیس گروه توسعه ورزش های همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ، امیر اعظم صحتمند نایب رئیس ، مائده سعیدی نایب رئیس بانوان و امین سامعی مدیر روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی استان یزد

با حضور وحیدرضا خباز زاده یزدی رئیس هیئت ورزش های های همگانی استان یزد، عباس الوانساز رئیس گروه توسعه ورزش های همگانی و روستایی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ، امیر اعظم  صحتمند نایب رئیس ، مائده سعیدی نایب رئیس بانوان و امین سامعی مدیر روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی استان یزد