جان مرا جانان علی ، هجر مرا پایان علی

جان مرا جانان علی ، هجر مرا پایان علی

درد مرا درمان علی ، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

از مهر تو دارم نشان ، عشق رخت دارم به جان

نام تو دارم بر زبان، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

من عاشق و تو دلربا ، من بینوا تو پادشاه

شاها نظر کن بر گدا ، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی 

جانم فدای روی  تو، دل شداسیر موی تو 

باشم گدای کوی تو، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

مهر جبین من توی ، نقش نگین من تویی

آیین و دین من تویی ، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

عشق تورا دیوانه ام ، گنج تورا ویرانه ام

شمع تورا پروانه ام ، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

کی دل زمهرت بر کنم ، با نام تو دم می زنم

زنجیر تو بر گردنم ، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

ای اسم نیکویت دوا ، ای ذکر دلجویت شفا

ای مظهر لطف خدا ، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

راز ونیاز من تویی ، سوز و گداز من تویی

آگه به راز من تویی، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

افتاده دل در دام تو ، مستی من از جام تو

جانم فدای نام تو ، جانم علی جانم علی

          ای جان جانانم علی

گرفته شده از کتاب در خلوت علی (ع)

شاعر مالک