نمایش محتوای تولیدات ویژه

خانه فاتح ها یزد

 خانه حاج محمد صادق فاتح از دو خانه تشکیل شده است خانه حاج محمد صادق فاتح با قدمت صد وپنجاه سال ، خانه حاج عبدالوهاب فاتح با صد سال ،خانه اول ،خانه کوچک تر در کنار باغی یزرگ در پشت حسینیه نقشین قرار دارد و بانی آن حاج محمد تقی عرب فرزند حاج محمد باقر عرب بوده است .دو نسل از فرزندان حاج محمد تقی عرب در این خانه زندگی کردند تا آنکه به حاج محمد صادق فاتح رسید سپس برادر او حاج عبدالوهاب فاتح ، خانه دوم را در جوار آن بنا کرد با این ترتیب خانه فاتحها شکل گرفت این مجموعه با پاره ای تغییرات تکیه شده ست . از دو بخش یا دو حیاط خانه یکی در شمال غرب (خانه حاج عبدالوهاب ) ودیگری در جنوب شرقی (خانه حاج محمد صادق ) قرار گرفته است . هر حیاط با فضاهای مختلف محصور شده است از این دو دسته فضا یکی بزرگتر ولی یک طبقه است ودیگری قدری کوچکتر ، اما دو طبقه است جبهه شمال غربی حیاط کوچک تر (حاج محمد صادق ) در جوارجبهه شرقی حیاط بزرگتر قرار گرفته اند روزنه ها یا پنجره هایی به یکدیگر دارند ودر نتیجه دراین بخش از مجموعه جبهه واحد به وجود آمده که از دو لایه فضا تشکیل شده است . یک لایه به حیاط شمال غربی (حیاط بزرگ )ولایه دیگر به حیاط جنوب شرقی (حیاط کوچک ) تعلق دارد دو راهرونیز در فضاهای این بخش حیاط ها را به یکدیگر متصل می کند . حیاطهای خانه مسطتیل شکل است . اما شکل حیاط بزرگتر به مربع نزدیکتر است درازای هر دو حیاط باهم برابروهر دو در امتدادشنال شرقی جنو ب غربی است جبهه های شمال شرقی جنوب غربی هر دو حیاط نیز در امتداد هم است . این بنا چند ورودی از جهات مختلف دارد . لیکن ورودی اصلی در جبهه جنوب غربی است هشتی این ورودی از یک طرف به حیاط بزرگتر واز طرف دیگر به حیاط کوچکتر مرتبط است این هشتی دو مدخل دیگر نیز دارد که هریک به اتاقی از یک طرف باز می شود دیگر ورودی بنا که شکلی ساده دارد در گوشه شرقی واقع است در این ضلع راهرویی طویل از ورودی آغاز وبه اتاقی در کنج شمالی حیاط گوچک ختم می شود این اتاق خود دری بهاتاقی دیگر در در گوشه شرقی حیاط بزرگ دارد به واسطه این اتاقها راهرو ورودی به حیاط بزرگ خانه می رسد همچنین درابتدای این ورودی راهرویی از آن منشعب می شود وبه حیاط کوچک می پیوندد اسطبل خانه در جنوب آن واقع است و با انکه مستقلا با خارج از خانه مربوط است با راهرویی به حیاط کوچک خانه مرتبط است چنان که گذشت فضاهای حول حیاط کوچک اطراف حیاط بزرگ به جز جبهه جنوب غربی آن یک طبقه است به این ترتیب دراین حیاط یک نما از نماهای د یگر جدا شده است درحالیکه در حیاط کوچکتر همه نماها ی دیگر متمایز شده است در حالیکه در حیاط همه نماها هم قد واندازه اند ودر نگاهی کلی تمایزی در آنه دیده نمی شود همچنین وسعت حیاط بزرگ آن را خانگی ودلباز مینماید حال آنگه حیاط کوچکتر جدی ورسمی به نظر می رسد اولین نکته در باره نماهای این مجموعه تفاوت نما سازی دو حیاط با یکدیگر است در هر دو حیاط در مرکز جبهه های مقابل هم همواره ایوانی رو به یک فضای بسته نشسته است بعلاوه با آنکه همه نماهای مقابل هم ترکیبی کلی همانند دارند عناصر میانی شان باهم متفاوت است نکته دیگر طرح ترکیب ایوان وپنج دری است که دربین دو حیاط جای گرفته اند در این ترکیب در یک نگاه ایوان به حیاط بزرگ تعلق دارد وپنج دری به حیاط کوچک اما در نگاهی دیگر این دو عنصرمرکب فضایی است واحد که در میان دو حیاط نشسته واز منظر هر دو بهره می گیرد حیاط سازی وشیوه آرایش باغچه ها ودرختان نیز از نکات مهم طرح این مجموعه است ا ز نکات دیگر خانه ، بادگیر های بسیار بلند بر راس ایوان اصلی حیاط کوچک است ارتفاع زیاد بادگیر آن را عنصری موثر در معماری خانه کرده وبه همین علت استقرار آن بر فراز این ایوان بر اهمیت حیاط کوچک افزوده است .

 

 


رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.