رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

خداوند به ذات کامل خویش

عنوان : خداوند به ذات کامل خویش

اشعار:شمس مغربی    -ابوسعید ابوالخیر

دستگاه: دشتی

خواننده : محمدرضا جعفری

مدت:9 دقیقه

مناسبت : سحرها