رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

روز انتخاب ويژه انتخابات رياست جمهوري - نمایش محتوای صدا

 

 


انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌ و آزادي‌ ملت‌ ايران‌ در انتخاب‌ سرنوشت‌ خود است‌. مردم وقتي‌ رئيس‌ جمهور را انتخاب‌ مي‌كنند، يعني‌ تمام‌ سررشته‌هاي‌ اجرايي‌ كشور را در دست‌ كسي‌ مي‌گذارند كه‌ منتخب‌ ملت و برخاستة‌ از رأي‌ و ارادة‌ آنهااست‌. بنابراين‌، مردم هستند كه‌ انتخاب‌ مي‌كنند. اين‌ كار به‌ معناي‌ قدرت‌ مردم‌ در ادارة‌ امور كشور و در دست‌ داشتن‌ سرنوشت‌ كشور به‌ وسيلة‌ ملت‌ است‌. اين‌ چيز كم‌ و كوچكي‌ نيست‌؛ اين‌ براي‌ مردم همه‌ چيز است‌ و آنچه كه در طول اين سالها كشور و ملت‌ ما را در مقابل‌ تهاجم‌ وحشيانة‌ زياده‌خواهان‌ بين‌المللي‌ حفظ‌ كرد، همين‌ بود كه‌ مي‌ديدند ملت‌، صاحب‌ دولت‌ و مجلس‌ و صاحب‌ مسئولان‌ است‌. تا امروز پشتوانة‌ حضور ملي‌ بوده‌ كه‌ هميشه‌ دولت‌هاي‌ متجاوز و مقتدر جهاني‌ را ترسانده‌ است‌. اين‌ حضور، مثل‌ سنگري‌ براي‌ كشور ما محسوب‌ شده‌ است‌. اين‌ چيز خيلي‌ مهمي‌ است‌. اگر در كشور ما انتخابات‌ و مردم‌سالاري‌ و حضور مردمي‌ و اراده‌هاي‌ جوشان‌ مردم‌ در وسط‌ صحنه‌ و ميدان‌ نمي‌بود، يك‌ سال‌ هم‌ اين‌ انقلاب‌ دوام‌ نمي‌آورد. ويژه برنامه روز انتخاب با ساختار كلامي پيامي و به صورت ضبطي چهارشنبه هر هفته به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود . اين برنامه براي عامه مردم و با موضوع سياسي به منظور بالابردن سطح اطلاعات عمومي در رابطه با سياستهاي انتخاباتي كشور و افزايش انگيزه براي حضور فعالتر مردم در انتخابات تهيه شده است . آيتم هاي اين برنامه : بحثهاي كارشناسي در خصوص مقايسه وظايف رئيس جمهور در ايران با ساير كشورها - ارتباط رئيس جمهور با قواي سه گانه و نهادهاي مختلف - اخبار انتخابات - گزارش - سرودهاي انتخاباتي و ... مي باشد . عوامل برنامه : تهيه كننده : اكرم السادات موسوي گوينده : ناهيد فرجي گزارشگران : حسين آقايي - فرزانه دهقان كارشناس برنامه : اكبر غفوري
Loading the player...
روز انتخاب ويژه انتخابات رياست جمهوري

انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌ و آزادي‌ ملت‌ ايران‌ در انتخاب‌ سرنوشت‌ خود است‌. مردم وقتي‌ رئيس‌ جمهور را انتخاب‌ مي‌كنند، يعني‌ تمام‌ سررشته‌هاي‌ اجرايي‌ كشور را در دست‌ كسي‌ مي‌گذارند كه‌ منتخب‌ ملت و برخاستة‌ از رأي‌ و ارادة‌ آنهااست‌.


بنابراين‌، مردم هستند كه‌ انتخاب‌ مي‌كنند. اين‌ كار به‌ معناي‌ قدرت‌ مردم‌ در ادارة‌ امور كشور و در دست‌ داشتن‌ سرنوشت‌ كشور به‌ وسيلة‌ ملت‌ است‌. اين‌ چيز كم‌ و كوچكي‌ نيست‌؛ اين‌ براي‌ مردم همه‌ چيز است‌ و آنچه كه در طول اين سالها كشور و ملت‌ ما را در مقابل‌ تهاجم‌ وحشيانة‌ زياده‌خواهان‌ بين‌المللي‌ حفظ‌ كرد، همين‌ بود كه‌ مي‌ديدند ملت‌، صاحب‌ دولت‌ و مجلس‌ و صاحب‌ مسئولان‌ است‌. تا امروز پشتوانة‌ حضور ملي‌ بوده‌ كه‌ هميشه‌ دولت‌هاي‌ متجاوز و مقتدر جهاني‌ را ترسانده‌ است‌. اين‌ حضور، مثل‌ سنگري‌ براي‌ كشور ما محسوب‌ شده‌ است‌. اين‌ چيز خيلي‌ مهمي‌ است‌. اگر در كشور ما انتخابات‌ و مردم‌سالاري‌ و حضور مردمي‌ و اراده‌هاي‌ جوشان‌ مردم‌ در وسط‌ صحنه‌ و ميدان‌ نمي‌بود، يك‌ سال‌ هم‌ اين‌ انقلاب‌ دوام‌ نمي‌آورد.

ويژه برنامه روز انتخاب با ساختار كلامي پيامي و به صورت ضبطي چهارشنبه هر هفته به مدت 25 دقيقه از صداي مركز يزد پخش مي شود . اين برنامه براي عامه مردم و با موضوع سياسي به منظور بالابردن سطح اطلاعات عمومي در رابطه با سياستهاي انتخاباتي كشور و افزايش انگيزه براي حضور فعالتر مردم در انتخابات تهيه شده است .
آيتم هاي اين برنامه : بحثهاي كارشناسي در خصوص مقايسه وظايف رئيس جمهور در ايران با ساير كشورها - ارتباط رئيس جمهور با قواي سه گانه و نهادهاي مختلف - اخبار انتخابات - گزارش - سرودهاي انتخاباتي و ... مي باشد .
عوامل برنامه :

تهيه كننده : اكرم السادات موسوي

گوينده : ناهيد فرجي

گزارشگران : حسين آقايي - فرزانه دهقان

كارشناس برنامه : اكبر غفوري