رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

روستای مبارکه

روستای مبارکه


Loading the player...

دانلود

 

بافق  بوسه زار آفتاب ، شهر خاك و خرما و خورشيد  ، ديار مردمان سخت كوشي كه ياد گرفته اند از هيچ ، همه چيز بسازند . مردماني كه در برابر هجوم كوير ، در دل دريايي از شن ، شهرشان را سا ختند و اين بار بافق ميزبان ماست . يكي از دهستانهاي بخش مركزي بافق ، مباركه است كه مركز آن روستايي است به نام مباركه . اينجا موطن بالغ بر 2000 نفر است كه در 430 خانوار متمركزند .در خاك اين نواحي سنگ آهن ، فسفر ، سرب ، روي ، مس و اورانيوم را خدا به وديعه نهاده و روزي مردمان مباركه از همين معادن تامين مي شود . اينجا اغلب كشت و كار مردم پرورش نخل است كه با آب و هواي  مباركه مناسبت دارد . درختهاي نر تنها به عنوان پايه گلهاي نردر باروري گلهاي ماده  نقش دارد بر همين اساس چند درخت نر براي يك نخلستان و گرده افشاني كفايت مي كند و باغبانان نخلهاي نر اضافه را مي برند يا به اصطلاح مي كشند .ميان شاخه هاي قطع شده به مغز سفيد رنگي دست مي يابند به نام پنير خرما . اين مغز سفيد رنگ منطقه رشد و قلب گياه است كه قطع آن به معناي مرگ نخل است . پنير خرما ماده اي است بسيار مغذي . مقوي و لذيذ كه در بازار خريداران بسيار دارد . حصير بافي هنر مردمان كوير است . شاخه هاي نازك و برگهاي نخل كه بريده شده اند ماده اوليه آن است . هيچ بخشي از درخت خرما بي استفاده نمي ماند كه در كوير اصل قناعت است و حصير بافي به راستي هنر آفريدن زيبايي از سادگي است و از جمله صنايع دستي مردمان  روستاي مباركه . طبيعت نگاري است كه هر زماني به گونه اي رخ مي نمايد و دل مي برد . گاه با شكوفه و سبزي و طراوت و گاه با خشكي و شن و ماسه . اما هر رخ محبوب زيباست  .از جمله جاذبه هاي طبيعي روستا ي مباركه ريگزارهاي وسيع اطراف آن است كه محل تفرج و تفريح اهالي است اما با توجه بيشتر ، ايجاد راه مناسب و امكانات رفاهي اوليه مي تواند منطقه گردشگري با جذابيتهاي بصري براي  گردشگران باشد .

 

Mobarakeh Village

 

Bafgh the shining sun land, city of soil, date and sun , the land of diligent people who have learnt to make all things from any thing. The people who had made the township in heart of sand sea against desert attack, and this time Bafgh is host. Mobarakeh is one of the rural districts of Bafgh central district. Its population is up to 2000 people that are living in 430 families. God has forgave ore, phosphorous, lead, cooper and uranium in soil of this area, and people learn their daily bread though these mines. Here the people mostly cultivate date that is compatible with Mobarakeh climate. The male trees play role only as male flowers base to fertilize the female flowers, thus few male trees are enough for pollination of a palm grove and the gardeners cut the excessive male palms or namely the kill them.  Among the cut branches, they reach to the white kernel named cheese of date. This white kernel is place for growth and heart of plant, that cutting it leads to death of palm. Palm cheese is a very nutritive, delicious and rich material that has very buyers in the market. Matting is art of desert people. Its raw material is the cut thin branches and leaf of palm. Any part of palm doesn't remain unused. In desert contentment is a principal and matting is certainly art of creating the beauty from simplicity and is among handicrafts of Mobarakeh village. Nature is a painting that is appeared in various shapes during various times and charms the people. Sometime with its blossom and greenness and freshness and sometime with dry sand and grit. But every face of beloved is beautiful. Wide sandy regions are among the natural attractions of Mobarakeh village where is place for recreation and amusement of the inhabitants, but via more attention, constructing the proper road and providing main facilities

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.