فرکانس  آنالوگ تلویزیونی مرکز یزد شبکه تابان| باند UHF |کانال 39 فرکانس های ماهواره ای مرکزیزد Asiasat 3s 105 E- Frq : 12374- Pol : ver- Sr : 3100- iransat -badr 4 & 6- frq : 12284- sr : 27500- pol : ver فرکانس های سامانه دیجیتال CH34 :فرکانس 578 MHZ CH46 : فرکانس MHZ626 **********************   سایر فرکانس ها
 

فرکانس  آنالوگ تلویزیونی مرکز یزد

شبکه تابان| باندUHF |کانال 39

فرکانس های ماهواره ای مرکزیزد

Asiasat 3s 105 E- Frq : 12374- Pol : ver- Sr : 3100-

iransat -badr 4 & 6- frq : 12284- sr : 27500- pol : ver

فرکانس های سامانه دیجیتال

CH34 :فرکانس 578 MHZ

CH46 : فرکانسMHZ626

**********************

 

سایر فرکانس ها