فرکانس آنالوگ موج FM ردیف 94.5 Mhz | موج AM ردیف 1467 khz فرکانس هاي ماهواره اي Iran Sat, Arab Sat 2,3 | FR: 12264 MHz | SR: 27500 FEC: 3/4 | P: Horizontal فرکانس ديجيتال رادیو قم | کانال 42 فرکانس 642 Mhz ساير فرکانس ها

فرکانس آنالوگ

موج FM ردیف 94.5 Mhz | موج AM ردیف 1467 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

Iran Sat, Arab Sat 2,3 | FR: 12264 MHz | SR: 27500

FEC: 3/4 | P: Horizontal

فرکانس ديجيتال

رادیو قم | کانال 42 فرکانس 642 Mhz

ساير فرکانس ها