رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

وقف

وقف


Loading the player...

دانلود


سنت نبوي وقف ، فرهنگ پرورش يافته و واژه  گره گشاي خيلي از نيازهاي جامعه اسلامي است . گاهي مستقيم و مشخص به كلربردهاي فرهنگي اشاره دارد و گاهي به برطرف كردن حوائج اقتصادي فقرا . از ميان موارد فرهنگي ، تعزيه و عزاداري سالار شهيدان ، موضوع مكرري است كه دربيشتر وقف نامه ها به آن اشاره شده .  ما هميشه تشنه بوديم وآوردن آب ساده ترين كاري بود كه به بچه هايمان ياد مي داديم . وقف  ، بينش اند يشمندانه اي است كه حتي به برگرداندن خنده به چهره كودكي هم نظر داشته است . در وقف نامه هايي مي خوانيم ، بخشي از عايدات را اختصاص دهيد به خريد كوزه براي كودكاني كه موقع آوردن آب ، كوزه آنها شكسته و روي بر گشتن به خانه را ندارند . خوشا به سعادت آنهايي كه جزيي ازدارايي خودشان را وقف كردند و نوشتند . بخشي از عوايد حاصله صرف خريد پاي افزار براي مسافران و مستمندان پا برهنه گردد . كوير شبيه ترين تصوير است به كربلا . اينجا است كه همت بلند و بالنده خير واقف ، به آن تعلق گرفته ، تا برادر مومنش را فراموش نكند . مي فهمي كه هيچ جا تنها نيستي . پي  مي بري كه از گذشته هاي خيلي دور، انديشه مردان خدا به اين تعلق گرفته است كه خشم گرماي كوير را به سايه لطيف و خنكي بدل كند تا تو خدا را از ياد نبري و جايي براي پرداختن و آويختن به غير او باقي نماند . اين بار دست مبارك واقف را در پنجه هاي سبز و بالنده درختي مي بيني كه سر از خاك برداشته تا سايه اش چتر تن خسته ات باشد و باز(دروقف نامه ها ) مي خوانم ، بخشي از عايدات درخت ، وقف بر مسافرين و رهگذران، كه در سايه آن بيارامند و از ثمره آن تناول كنند . صرف وقف براي آموختن كلام و كتابت . نوشتن اين ميراث و انتقال آن به نسلهاي آينده . كدام ميراث ؟ همين دانشي كه فرهنگ وقف را در طول زمان براي ما به يادگار گذاشته است . در وقف نامه هاي زيادي از عوايد حجره هاي بازار سخن به ميان آمده، براي خرج عروسي زوجهاي مسلمان ، براي درمان درد، براي كمك به مسلمين و براي روشن نگاه داشتن چراغ دل مومنين خدا .

 

Endowment

Endowment prophetic tradition is trained culture and word for solving most of Islamic society needs. Sometime, it denotes to cultural applications directly and obviously and sometime indicates the removal of the poor economical needs. Among the cultural subjects, mourning for   martyrs' leader is the repetitive subject that has been noted in most deeds for endowment.  We were always thirsty and bringing water was the simplest way that we learnt it to our children. Endowment is a thoughtful insight that even it considers giving back a child's smiling.  In some deeds of endowment we read that some incomes shall be allocated to buy a vase whose vase was broken and feels ashamed to back home. Blessed in who have endowment and written their properties. Some obtained incomes from endowment shall be spent to buy shoes for the barefoot passengers and poor people. Desert is the most similar image to Karbala. Here endower's high ambition is belonged to his/her faithful brother and not forget him. So you find that are not alone anywhere. You find that believer men's thought has belonged to this that turn the desert heat anger to the file and cold shadow for you don't forget God and we don't bless and require from any body else except god. This time you can see the endower's holy hand in green and proud branches of a three that has grown from ground to make a shadow for your tired body. And again I read in the deeds of endowments that some incomes from tree is endowed for the passengers to stay under its shadow and eat from its fruit. Endowment for learning speech and writing book . Writing this heritage and transferring it to future generations. Which heritages?  The same knowledge has left endowment culture for us as remembrance during many times.  The incomes from market shops is stated in many deeds of endowment for Muslim couple's wedding expenditures, for therapy pain, for helping Muslims and for keeping light the heart of god's believers.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.