« بازگشت

پيراهن مراد

براي تهيه پارچه آن، زني كه نذر دارد، به هفت خانه رو به قبله كه از سادات است مراجعه كرده و كمك مي طلبد. صاحبخانه هم با روي گشاده، مقداري پول به آن زن داده و جهت برآوردن حاجتش دعا مي كند. براي گرفتن كمك سعي مي كنند سراغ خانه داغديده نروند، زيرا معتقدند كه شگون ندارد. بعد از خريد پارچه، در مسجد جمع شده و به دوختن آن مشغول مي شوند و تا زماني كه حاجتشان برآورده نشده آن را بر تن مي كنند. در يزد، بيشتر زنان براي دوختن پيرامن مراد به مسجد امير چخماق مي روند. در اين مسجد سنگ مرمري است مشهور به سنگ مراد كه روي آن كتيبه اي حك و بر ديوار محراب نصب شده است. گفته مي شود كه دوختن پيراهن مراد در مقابل اين سنگ، باعث مي شود كه حاجت، زودتر برآورده شود.