جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

چاپارخانه

چاپارخانه


چاپارخانه درایران پیشینه چاپارخانه در ایران به دوره هخامنشیان می رسد. از این مراکز به عنوان ایستگاه های مبادلات نامه ای استفاده می شده است. وظیف چاپارخانه ها نگهداری و تیمار تعدادی اسب تیزرو و پیک تازه نفس جهت ارسال و مبادله سریع نامه ها و امانت های مهم بوده است. از این رو چاپارخانه ها به صورت قلعه ساخته شده که دفاع و حفاظت از آن میّسر باشد و این اهّمّیت از برج ها و دیوارهای بلند و روزنه های دیده بانی و تیراندازی و موقعّیت خوب دفاعی آن پیداست. این چاپارخانه در سال های اخیر مرّمت شده و به موزه پست میبد تبدیل گردیده است. .چاپارخانه ایستگاهی برای مبادلات نامه ای بوده است . پیشینه این روش به زمان هخامنشیان می رسد واین قدیمی ترین شیوه پست درجهان است ؛ از این رو ایرانیان را مخترع پست می دانند. در چاپارخانه همیشه اسبان تازه نفس نگهداری وتیمار می شدند تا هنگام ورود پیک ، اسب تازه نفس را سوار شده واسب خسته را برای تیمار کردن در این مکان نگه دارند . چاپار ها لباس مخصوصی داشته اند تا از دیگران متمایز بوده ودر هنگام ارسال سریع نامه ها شناخته شوند وکسی مانع حرکت وسرعت آنها نشود .همچنین چاپارها غذای مخصوصی نیز با خود داشته اند تا در مسیر پیاده نشوند ومرسوله را تامقصد بدون درنگ ارسال کنند .از این چاپارخانه ها در ایران بسیار زیاد دیده می شود .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.