رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

چشمه شواز

Loading the player...

دانلود


ديرزماني است كه پاي بر زمين استوار دارد . كهنسالي اش هويداست ، اما شايد نتوان گفت چند دهه است كه اين آبادي مامن مردمان بوده . سخن از شواز كهنه است . كمي دورتر از روستا چشمه اي مي جوشد كه بدان چشمه تلخ و شور مي گويند . چشمه تلخ و شور در 60 كيلومتري جنوب غربي شهر تفت است . آبي كه از چشمه مي جوشد تلخ است و شور . آب مظهر مشخصي ندارد گويا از دهها و صدها منفذ در جاي جاي زمين آب بر مي آيد . منافذي گاه كوچك و نامعلوم ، گاه بزرگ كه آب با ذوق وشوق فراوان از آن بالا مي آيد . آب در مسيري راه مي پيمايد كه در حوالي اش رسوباتي رنگين به چشم مي خورد . آبي تلخ و شور كه ساليان بسيار است جريان مي يابد و در گذر ايام ، گذر آب بستر را فرسوده و دره اي عميق حفر كرده . دره اي كه اكنون در بسترش آب چشمه جاري است . در دو سوي دره درختان و درختچه هايي چون گز و ني ، پوشش متراكم ايجاد كردهاند و بر سر آب سايه افكنده اند تا در مسير پر پيچ و خمش تنها نماند . برخي خزندگان چون مار ها ، محيطي خنك و سايه زار را براي زيستن بر مي گزينند تا هم از گرما پناه جويند و هم در كمين موجوداتي كوچك چون جوندگان و خزندگان كه در حوالي چشمه بسيارند ،باشند . ريزش آب سنگها را مي فرسايد و از دل سنگها اشكالي ويژه و خاص بيرون مي كشد ، اشكالي عجيب ، منحصر به فرد و چشم نواز كه در تلفيق با پوشش گياهي، تابلوي زيبايي را در قاب طبيعت نهاده و فرصتي بايد تا از آنها سخن راند .

 

Shavaz Spring

It is for long times that is sable on the earth. Its old age is obvious, but perhaps one can not say that how many years this village is safe place for the people. It is description of old aged Shavaz. A spring is running few far from the village which is named as bitter and salty spring. Bitter and salty spring is located in 60km from west south of Taft city. Its water is bitter and salty. Water has not clear source, perhaps water is boiling from tens and hundreds holes in ground. The holes sometimes are small and invisible and sometimes are big through which water is boiling with utmost enthusiasm. Water passes from a path where there is some colorful sediment. Bitter and salty water is running for long years and by passing days, water has wore the hard rock and dig a deep valley. Spring water is running in this valley. Some threes and shrubs such as tamarisk and reed have covered both sides of the valley and have shaded on the water to accompany it during its twisted path. Some reptiles such as snakes prefer the cold and shaded environment for life in order to take shelter from heat and also toile in ambush for the rodents and reptiles around the spring. Water falling wears the rocks and shaped them in special shapes. Wonderful, unique and beautiful shapes have created the pretty board in nature frame, combining with vegetation, and some opportunity is need to talk about it

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.