رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

کاروانسرای ارجنان

Loading the player...

دانلود

 

در راه فرهنگ شهر يزد ، به آبادي ديگري مي رسيم . اين منزلگاه كويري  كه واهه اي دركوير تنهايي است از پس گذر سالها ، هنوز بر پاي بلند خود سربلند ايستاده است  . در مسير عقدا تا ميبد دو منزلگاه قرار داشته ، يكي رباط چفته و ديگري ارجنان كه مسافران به فراخور مسيرشان در يكي از اين دو مكان اطراق مي كردند . ارجنان ،  روستاي كوچكي در 20 كيلومتري جنوب غربي اردكان است . بر لب جاده قديمي اردكان به عقدا . وجه تسميه آن معلوم نيست ولي از نظر لغوي يعني باغ بهشت . از هر كران و منظر كه روستا را بنگري ، برجي آجري نگاهت را به خود مي دوزد . برجي به قدمت قاجار و با ارتفاع 9 متر كه مشتمل بر دو طبقه است كه پشت بام آن نيز كاركرد يك طبقه مستقل را داشته است . اكثر برجها از خشت خام و چينه و قلوه سنگ و گج و آهك بنا شده اند ، اما برج ارجنان ، آجري و در نوع خود كم نظير است . برج ارجنان ما را به ورودي  كاروانسرايي به همين نام هدايت مي كند . اين يادگار ماندگار حاجي شيخ آقا باباي هرندي ، با ابعاد 40 در 44 متر يكي از كاروانسراهاي متوسط و خصوصي مسير يزد شناخته مي شود . در طرفين در ورودي  پنج  صفه وجود دارد كه قسمت بيروني آن جمعا با 10 ايوانچه پذيراي مسافران و رهگذران بوده است . به علت كاربرد آجر به جاي خشت ، هنوز آجر خشت پشت بام پس از گذر سالها سالم مانده است . اين كاروانسرا 4 ايواني  و داراي كلكي مرتفع در مركز حياط مي باشد . اين كلك ساختاري دو منظوره دارد . محل فوقاني آن جايگاه بارانداز و اطراق كاروانيان بوده . اما در قسمت تحتاني ، حوضخانه قرار دارد كه محل تامين آب از قنات بوده . اما جالب اينكه در كاروانسراي ارجنان ، با ايجاد دريچه اي كوچك بردروازه براي سرايدار تمهيدي انديشيده شده تا در موارد غير ضروري  نيازي به باز و بسته كردن در سنگين و بزرگ نباشد .  اين كاروانسرا 4 ايواني و در هر ضلع 4 صفه قرار دارد  كه همگي به حجره اي ختم مي شود . وجه تمايز كاروانسراي ارجنان ، ورودي اصطبلها است كه معمار از ايوانهاي بنا براي ورودي اصطبل استفاده نموده است . باور ما اين است شناخت هويت و فرهنگ جامعه ايراني بدون مطالعه بناهاي كهن ميسر نيست . آنچه ديديم گوشه اي از حس كمالجوي انديشمندان اين خطه در حيطه اين معماري است كه گذر ايام آنچه عيان است را حاجت بيان و يادآوري آن را مضاعف كرد .

 

Erjenan Caravanseray

 

During culture route of Yazd city. We arrive to another village. This desert is a residence where is a halo in the loneliness desert, after many years it is still stable. From Aqda to Maybod road there were two caravanserais, one is Robate Chofteh and another is Erjenan where the passengers stayed at one on them during their travel.Erjenan is a small village located at 20km from western south of Ardakan near old road of Ardakan to Aqda. Its denomination is not known , but it means garden of Eden. If look at the village from every view , a brick tower attracts your eyes to itself.A tower as old as Qajar era with height 9m that has two floors which its roof had applied as a independent  floor. Most of towers were built of raw brick and stratification, rock , chalk and lime, but Erjenan tower is brick tower and unique. Erjenan tower leads us toward entrance of caravanseray with same name.  This memorial work by Haji Sheykh Aghababaye Herandi, with dimensions 40×44m is known as one of the medium and privative caravansaries on Yazd route. There are five terraces that its external section had total 10 small verandas for reception of the passengers because of applied brick instead of mud brick, still the brick of roof remained intact after passing many years. This 4 veranda caravanseray has high platform at center of yard. This platform has 2 purpose structures. Its upper section is landing and rest place for the passengers. But in its lower section there is a pool that was water reservoir from Qanat.But it is interesting that in Erjenan Kravanseray, a small valve was made on the gate to avoid open and close the big gate during emergency time.In this 4 veranda caravanseray there are 4 plates in each corner that all ends to a small room. The different aspect of Erjenan caravanseray is entrance of the stables that the architect used the building verandas as entrance of the stables. We believe that knowing identification and culture of Iranian society is impossible without studying the old buildings. Whatever we saw are the a few thing of scientists of this country in field of this type of architecture that passing time made it need to explain and remind.

 كليك بر روي لينك زیر:

 ربات پیام رسان صدا و سیما مرکز یزد

 @Yazd_IrIb_bot

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.