رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

کاروانسرای عقدا

کاروانسرای عقدا


Loading the player...

دانلود


مجموعه شهر عقدا ، حالت بسته اي دارد .ساختار آن در هم پيچيده و تو در تو است .اين شهر نمونه برجسته از شهرهاي قلعه گونه در اقليم گرم و خشك است كه نماد سربلند عقدا ، بادگيرهاي متعدد و يك جهته است كه گاهي بادگيرها براي بهره گرفتن از باد مطبوع  از زمين ارتفاع بيشتري گرفتند . شاخص ترين بادگير شهر عقدا ، بادگير كاروانسراي آن است كه با توجه به ارتفاع زياد و كشيدگي آن به عنوان شاخص ميانه راهي نيز مورد استفاده كاروانيان قرار مي گرفته است . كاروانسراي 4 ايواني عقدا ، تماما از آجر ساخته شده و ورودي آن از ضلع جنوبي است . در ضلع ورودي كاروانسراي عقدا  14 صفه بيروني وجود دارد . در قسمت بيروني ضلع غربي نيز 16 صفه موجود است كه در كنار صفه هاي بيروني  نظير اندروني ، مالبند جهت بستن افسار حيوانات مهيا گرديده است .  اين كاروانسرا داراي فضاهايي نظير ايوان ، صفه ، حجره ، ورودي و اصطبل است . در ابتداي دهليز ورودي ، دو راه دسترسي به پشت بام  تعبيه شده است كه در طرفين دهليز قرار دارد . كمي جلوتر از ورودي راه پله ، صفه اي كه پشت آن حجره است براي دالان دار در نظر كرفته شده است . در هر ضلع حياط كاروانسراي عقدا ، 6 صفه به قرينه ساخته شده كه در طرفين ايوان جاي خوش كرده اند . تمامي صفه هاي اين بنا به حجره ختم مي شود و پشت تمامي حجره ها ، اصطبلها قرار دارند كه ورودي جداگانه اي دارند . از ويژگي معماري اسلام ، داشتن حجاب است به نحوي كه پس از گذشتن از دهليز و دالان به فضاي اقامتي مسافرين مي رسيم . صفه ها در صف مقابل حجره ها ، حريم خانواده كاروانيان را محفوظ مي داشته است مضافا اين كه با طراحي خاص امكان آويختن پرده در مقابل صفه ها نيز وجود دارد . اما نكته قابل ذكر آن است كه اين حجاب ممانعتي در برابر روشنايي ، رفاه وساير نياز منديها ننموده است . امروز خرسنديم كه با تغيير كاربري فرهنگي اين بنا، طالبان علم و كتاب در آن حاضر مي شوند . باشد كه به بركت قدوم مشتاقان دانش كه فرش راهشان با ل فرشتگان است ميراث فرهنگي نياكانمان ، پايدار بماند . تا باد چنين بادا .

 

Aqda Caravanseray

City coplex of Aqda city is closed situation. Its structure is complex. This is significant example of castle shaped city in hot and dry climate, where proud symbol of Aqda are its air traps are various and stand at one side that sometime the air traps have been elevated to trap desire wind. The most obvious air trap of Aqda city is its caravanseray air trap that were using   as road indicator by the convoys because of its much highness and long. Aqda 4 veranda caravanseray was built of brick completely; its entrance is from southern angle. At entrance angle of Aqda caravanseray there are 4 external terraces. At external section of western angle also there are 16 terraces that beside the external terraces same as internal terraces, some shafts had been provided to fasten animals halter.  This caravanserai has some spaces such as veranda, terrace, chamber, entrance and stable. At beginning of entrance corridor, two roads had been built to arrive to the roof that is located at two sides of entrance corridor. A few before step entrance, a terrace had been built for corridor that there is a chamber back of it. In each angle of Aqda caravanseray, 6 terraces had been built that are stayed at both sides of corridors. All terraces of this building end to the chamber and there are stables back of all chambers that have separate entrance. Among the Islamic architectural specification is having veil in a way that after passing from corridor and veranda we reach to passengers' space. The terraces in front of chambers had protected the convoys' family frontage. Moreover, by special design, it was possible to hang curtain in front of terraces. But, the notable point is that this veil had not made an obstacle for blighting, comfort and other needs.Nowadays, we are glad that by changing the cultural application of this building, the seekers of science and books are presented there. We wish that our ancestors' cultural heritages remain permanent until wind is blowing , with scientists' steps' blessing whose road carpet is angles' wing.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.