جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

گل طاووسی

گل طاووسی


Loading the player...

دانلود

 

اين گياه را به نام گل پر طاووسي ، بززقان و رتن نيز مي شناسند .  موطن اوليه گل طاووسي را جنوب اروپا مي دانند، اما امروزه با پي بردن به خواص دارويي آن كشت و مصرف اين گياه به طور گسترده اي آغاز شده .

خصوصيات گياهي

در ايران آن را به عنوان درختچه گلدار و زينتي كشت مي كنند . گل طاووسي درختچه اي است خشبي با ساقه هاي سبز و زاويه دار كه ارتفاع آن به 3 متر مي رسد .  برگهاي اين گياه خيلي كوچك و كم است به طوري كه ساقه ها تقريبا لخت به نظر مي رسند . در عوض ساقه ها سبز و حاوي رنگدانه كلروفيل بوده و در عمل فتوسنتز نقش دارند . گلهاي گل طاووسي ، همانند گل سايراعضاي خانواده  پروانه آسايان ، از سه قطعه تشكيل شده است . قطعه بزرگتر به نام درفش ، دو قطعه كناري به نام بال و دو قطعه پاييني به هم چسبيده ، به نام ناو كه سر نيزه اي و داسي شكل بوده ، طولشان 12وعرضشان حدود 8 ميليمتر است . تمام اين قطعات در گل طاووسي زرد رنگ هستند . گلها بسيار معطر بوده و در فصل بهار،  در انتهاي شاخه هاي جوان تشكيل مي شوند . دانه گل طاووسي ، گرد و قلوه اي شكل است و قطر آن به 3 تا 5 ميليمتر مي رسد . تمام قسمتهاي گياه از قبيل  گلها ، سرشاخه ها ، دانه ها و حتي ريشه هاي گياه دارويي است ولي  بيشتر سرشاخه هاي جوان آن را برداشت مي كنند . زمان برداشت سر شاخه ها ، شهريور تا مهر ماه است . نكته قابل توجه در مورد گل طاووسي آن كه تمام قسمتهاي گياه سمي است و مصرف آن بايد با نهايت دقت و احتياط صورت گيرد . گل طاووسي به عنوان درختچه اي زينتي در فضاهاي سبز شهري ، بوستانها و حياط منازل كاشته مي شود .

خواص درماني

گياه گل طاووسي جزو گياهاني است كه امروزه با علم جديد ، مورد مطالعه بسياري قرار گرفته، اثرات ضد درد و ضد التهاب آن مورد بررسي قرار گرفته كه اينجانب آنرا انجام دادم به عنوان اولين فرد در دنيا كه همزمان فرد ديگري هم آن را در دنيا گزارش داد . اثرات ضد درد قابل توجهي دارد . تقريبا معادل مرفين است و اثرات مهمي در بهبود زخم دارد . ار طرف ديگر بر روي موشهاي آزمايشگاهي ديدند باعث باروري در موشهاي نر ميشود . همچنين در سوريه چاي است به نام زهراتيد كه يكي از مواد اين چاي  همين گياه گل طاووسي مشهور است .  حاوي  آلكالوئيدي به نام اسپارتيئن و  به دليل همين ماده سمي كمتر در طب سنتي از آن ذكر شده ودر فرهنگ عامه از آن به عنوان مسكن از آن استفاده مي شد و از رنگ زرد گلهاي اين گياه هم براي تهيه رنك زرد در بعضي موارد استفاده شده است  .

 

Broom

This plant is also known as broom origan, Bazzeqan and Ratan. The initial habitat of broom is known as north of Europe, but nowadays it is cultivated and consumed so much because of its explored medicinal specifications.

Plant specifications:

It is cultivated as floral and decorative shrub. Broom is a green and angular stem shrub that its height reaches to 3m. It has small and few leaves as the stems seem to be nearly bare. Instead, the stems are green and contain chlorophylls pigments and play role in photosynthesis. The flowers of broom have been formed of three sections like flower of other papilionaceous.  The bigger section is named vexillum, both side sections named as wing and both lower joined sections named as vessel that is bayonet shaped and falciform, their long is 12mm and wide is 8mm. All these sections inside broom are yellow. The flowers are very aromatic and are flowered at end of young branches in spring. Seed of broom is round and brown and its diameter reaches to 3-5mm. All sections of plant such as flowers, top branches, seeds and even its roots are medicinal, but mostly its young top branches are taken. Months of Shahrivar until Mehr are times for harvest. The remarkable point about broom is that all sections of this plant are toxic and it must be used very carefully. Broom is cultivated as decorative shrub in urban parks, gardens and houses yard.

Therapeutic specifications:

Broom plant is among the pants that nowadays have been studied very much, its anti paint and anti inflammation effects have been investigated too, that I performed that study as the first person in the world, that another person reported it simultaneously. It has remarkable anti pain effects. Its anti pain effects is nearly equal to morphine and it has important effects on the injury. Moreover, it was observed that it leads to fortify of female mice. There is a tea in Syria named as Zahratid that one of its materials is this known broom. It contains Acaloid named as Spartoin and for this reason it was stated that has less toxic material in traditional medicine and in common culture it was used as sedative and yellow paint of this plant is used in producing yellow color in some materials.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.