جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

یا حسین

نام : یا حسین

دستگاه: آواز افشاری

اشعار: فواد کرماننی

خواننده : محمد رضا جعفری

مناسبت : محرم

مدت : 9:22 دقیقه

واحد موسیقی مرکز یزد