مشخصات روستاهاي هدف گردشگري
ردیف استان شهرستان نام روستا فاصله روستا از نزديكترين مكان : شهر فاصله روستا از نزديكترين مكان : شهرستان فاصله روستا از نزديكترين مكان : مركز استان فاصله روستا از نزديكترين مكان : كلانتري فاصله روستا از نزديكترين مكان : مركز بهداشتي نوع منطقه وضعيت امكانات اقامتي وضعيت امكانات پذيرايي
1 یزد تفت اسلامیه 5 5 30 5 5 ييلاق متوسط مناسب
2 یزد تفت ده بالا 30 30 50 2 1 ييلاق متوسط مناسب
3 یزد تفت طزرجان 35 35 55 5 2 ييلاق متوسط مناسب
4 یزد تفت بنادکوک 60 60 85 1 1 ييلاق متوسط متوسط
5 یزد مهريز مدوار 15 15 40 12 2 ييلاق متوسط متوسط
6 یزد مهريز هرفته 15 15 40 15 15 قشلاق نامناسب نامناسب
7 یزد يزد فهرج 23 23 25 2 2 قشلاق متوسط متوسط
8 یزد اردکان خرانق 100 100 80 2 2 ييلاق مناسب مناسب
9 یزد طبس اصفهک 30 30 400 30 2 قشلاق متوسط متوسط
10 یزد طبس خرو 26 26 400 26 2 ييلاق مناسب متوسط
11 یزد طبس نایبند 230 230 600 2 100 قشلاق متوسط متوسط
12 یزد صدوق حجت آباد وزیر 5 5 20 5 5 قشلاق متوسط متوسط
13 یزد ميبد مهرآباد 5 5 45 2 2 قشلاق متوسط متوسط
14 یزد ميبد حسن آباد 2 2 52 2 1 قشلاق متوسط متوسط
15 یزد ميبد بفروئیه 2 2 52 2 1 قشلاق متوسط متوسط
16 یزد ميبد بیده 3 3 52 2 1 قشلاق متوسط متوسط
17 یزد ميبد مزرعه کلانتر 11 11 39 10 7 قشلاق متوسط متوسط
18 یزد صدوق بندر آباد 11 11 36 5 2 قشلاق متوسط متوسط
19 یزد صدوق شمسی 13 13 27 3 3 قشلاق متوسط متوسط
20 یزد مهريز سریزد 6 6 36 6 6 قشلاق متوسط متوسط
21 یزد تفت توران پشت 60 60 80 15 15 ييلاق متوسط متوسط
22 یزد ميبد رکن اباد 7 7 50 7 7 قشلاق متوسط متوسط
23 یزد مهريز بنادک سادات 36 36 70 36 0 ييلاق متوسط متوسط
24 یزد مهريز منشاد 30 30 70 30 0 ييلاق متوسط متوسط
25 یزد اردکان زرجوع 15 55 110 15 15 ييلاق متوسط متوسط
26 یزد اردکان ساغند 50 110 150 5 0 ييلاق متوسط متوسط
27 یزد خاتم چنار ناز 70 100 260 60 60 ييلاق متوسط متوسط
28 یزد خاتم چاهک 20 20 280 20 0 ييلاق متوسط متوسط
29 یزد بافق اسفیج 30 110 210 2 0 ييلاق متوسط متوسط
30 یزد بافق باقر اباد 7 7 120 7 2 قشلاق متوسط متوسط
31 یزد بافق حسن اباد 24 24 140 24 24 قشلاق متوسط متوسط
32 یزد بافق قطرم 54 54 160 54 54 قشلاق متوسط متوسط
33 یزد طبس پیر حاجات 120 120 500 30 0 ييلاق متوسط متوسط
34 یزد طبس ازمیغان 48 48 450 30 0 ييلاق متوسط متوسط
35 یزد ابرکوه هارونی 37 37 180 5 2 قشلاق متوسط متوسط
36 یزد ابرکوه هک 6 6 146 6 6 قشلاق متوسط متوسط
37 یزد ابرکوه اسفند اباد 12 12 152 1 0 قشلاق متوسط متوسط
38 یزد ابرکوه شهر سب 15 15 1410 5 5 قشلاق متوسط متوسط
39 یزد صدوق هفتهر 28 95 115 28 0 ييلاق متوسط متوسط
40 یزد خاتم کرخنگان 60 60 290 60 45 ييلاق متوسط متوسط
41 یزد خاتم خوانسار 37 37 277 37 2 ييلاق متوسط متوسط
42 یزد بافق باجگان 5 5 105 5 0 ييلاق متوسط متوسط
43 یزد طبس سرند 60 80 441 32 0 ييلاق متوسط متوسط
44 یزد طبس ملوند 54 77 447 12 12 ييلاق متوسط متوسط
45 یزد يزد خویدک 15 15 15 7 0 قشلاق متوسط متوسط
46 یزد بافق بنستان 18 100 210 20 0 ييلاق متوسط متوسط
47 یزد بافق شادکام 10 48 158 48 0 ييلاق متوسط متوسط
48 یزد ابرکوه فراغه 25 25 165 0 0 ييلاق متوسط متوسط
49 یزد ابرکوه بداف 5 5 160 7 0 قشلاق متوسط متوسط
50 یزد تفت چم و مبارکه 5 5 25 5 0 ييلاق متوسط متوسط