نمایشگر یک مطلب

این صفحه با نظر امور اداری رفاهی مرکز  و در جهت تسهیل در اطلاع رسانی و پشتیانی امور رفاهی همکاران محترم مرکز یزد می باشد.

مراکز درمانی طرف قرارداد

بیمارستانها ردیف نام آدرس تلفن 1 مرتاض خیابان کاشانی 8-382480001...سه‌شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۵